Pravidla soutěže

Pravidla soutěže AlkoholClub.cz


Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a
podmínky marketingové soutěže s názvem „Soutěž s AlkoholClub.cz“ (dále
jen "Soutěž").

1 Vymezení pojmů

1.1 Pořadatel, Organizátor
Pořadatelem a organizátorem Soutěže je eshop AlkoholClub.cz pod provozovatelem Mgr. Jakub Němec, IČ: 86962086, se sídlem Na Uličce 1360, Otrokovice 76502 (dále jen „Pořadatel“).

1.2 Doba a místo konání soutěže
Soutěž je marketingová soutěž, která bude probíhat v termínu od 24. 5. 2021 do 30. 5.
2021 (dále jen „doba konání soutěže“).
Místo konání soutěže je na e- shopových stránkách, facebookových stránkách a instagramových stránkách Pořadatele 

1.3 Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, která se zapojí do soutěže a pošle svou odpověď na naši uvedenou emailovou adresu soutez@alkoholclub.cz

Přes uvedený email účastníka také bude případný výherce kontaktován pro předání výhry.

Vítěz soutěže bude vylosovaný z doručených mailů jen budou sepsány a vylosovány.
O výsledku soutěže bude výherce obeznámen do 10 pracovních dnů od slosování.

Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let
s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky či Slovenska.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu nebo ve vztahu
obdobném pracovnímu poměru k pořadateli a organizátorovi soutěže.

2 Podmínky a pravidla soutěže


Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří řádně odpovědí na danou otázku na uvedenou emailovou adresu soutez@alkoholclub.cz.  Ze soutěže o ceny budou vyloučeni soutěžící, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje, nebo u kterých bude
podezření z podvodného nebo nekalého jednání v Soutěži. Soutěže se nesmí účastnit
zaměstnanci Pořadatele a osoby mladší 18 let. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním informativních sdělení ze
strany pořadatele soutěže.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce www.AlkoholClub.cz a https://www.facebook.com/alkoholclub.cz

3 Výhry a jejich předání

Výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
Výherci budou informováni o výhře přímo na uvedenou emailovou adresu. Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo
nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra se v takovém
případě užije k jiným marketingovým účelům.
Výhercům budou výhry rozeslány do 15 pracovních dnů od kontaktování pořadatele, na
adresu, kterou Pořadateli na vyzvání účastník sdělí.
V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme
zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.
Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její
poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.

4. Zpracování osobních údajů


Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů
poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže v případě výhry prostřednictvím
Instagramu nebo facebooku v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové
adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům.

Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu,
který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi
soutěže nárok na vydání výhry.
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů
(dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným
zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to
do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000
Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv
na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu
těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby
trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

5 Všeobecná ustanovení


Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech
týkajících se této soutěže.
Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato
pravidla.
Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných
otázkách je vždy na Pořadateli.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny
spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V
případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra
nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání
podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která
dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve
zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato
pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže.
Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální
možné míře.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a
třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.
Na vydání výher v soutěži o ceny partnerů není právní nárok a vydání výhry se nelze
domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo
srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech.
Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad
výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry.
Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za
případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži
uveřejněny.
Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlatku a
svobodně.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato
pravidla bezvýhradně dodržovat.
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2021.